RSS

Category Archives: พุืทธประวัติ

พุทธประวัติ ตอน แสดงธรรม

พุทธประวัติ ตอน แสดงธรรม

Image-09-1pw

        พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากนั้น พระองค์ทรงพักผ่อนเป็นเวลา 7 สัปดาห์ แล้วเสด็จออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 พระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงครั้งแรก เรียกว่า ปฐมเทศนา พระธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หลังจากฟังพระธรรมเทศนา โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวช นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก

 

บทวิเคราะห์พุทธประวัติตอนการแสดงธรรม

ในการเผยแผ่หลักธรรมตำสอนนั้น พระพุทธเจ้าทรงมีหลักการสอน ดังนี้

1. ทรงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ มีวิธีการสอนบุคคลตามระดับสติปัญญา โดยเปรียบเทียบเป็นดอกบัว 4 เหล่า ดังนี้

p33

 • ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม เพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็สามารถรู้และเข้าใจได้ทันที เปรียบดังดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำ
 • ผู้มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ต้องอธิบายขยายความจึงจะสามารถเข้าใจได้ เปรียบดังดอกบัวเสมอน้ำ
 • ผู้ที่พอจะแนะนำได้ คือ พอจะฝึกสอนอบรมให้รู้และเข้าใจได้ เปรียบดังดอกบัวที่ยังโพล่ไม่พ้นน้ำ
 • ผู้ด้อยปัญญา คือ สอนให้รู้ตัวอักษรหรือข้อความได้ แต่ไม่อาจเข้าใจความหมาย เปรียบดังดอกบัวที่จมอยู่ในโคลนตมใต้น้ำ

2. สอนโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่สอน

 • สอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก          
 • สอนด้วยวิธีการปฏิบัติ
 • สอนให้มีเหตุมีผล
 • สอนให้รู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิต
 • สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ทางสายกลาง

3. สอนโดยคำนึงถึงลักษณะการสอน

 • สอนโดยการยกตัวอย่างประกอบ
 • สอนโดยการสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง
 • สอนได้ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ แล้วปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้
 • สอนแบบรู้แจ้ง
 • สอนโดยใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล

       ด้วยวิธีการสอนดังกล่าวนี้ จึงทำให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไป และเป็นที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งพระพุทธองค์ยังทรงเป็นต้นแบบของครูผู้มีกลวิธีการสอนอันแยบคาย ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย

Advertisements
 

ป้ายกำกับ:

พุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้

พุทธประวัติ ตอน การตรัสรู้

p27

          หลังจากพญามารพ่ายแพ้ไปแล้ว พระสิทธัตถะก็ทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป จนบรรลุญาณทั้ง 3 ตามลำดับ คือ ในปฐมยาม ทรงบรรลุ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ความหยั่งรู้ในชาติภพก่อนๆ จุตูปปาตญาณ คือ ทรงรู้การเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในปัจฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ คือ ตรัสรู้อริยสัจ 4

 

บทวิเคราะห์พุทธประวัติตอนตรัสรู้

       พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และคำสั่งสอนนี้คือความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วพระองค์ได้นำมาเปิดเผย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่

 • ทุกข์ คือ ความทุกข์ สภาพที่บีบคั้น ขัดแย้ง ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
 • สมุทัย คือ สาเหตุของความทุกข์
 • นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ สภาวะหลุดพ้น
 • มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ ซึ่งก็คือการเดินทางสายกลาง
 

ป้ายกำกับ:

พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร

พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร

13653

          ในวันก่อนที่พระสิทธัตถะจะตรัสรู้ พระองค์ได้ประทับบนบัลลังก์หญ้าคา พร้อมได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่า

แม้เลือดและเนื้อในสรีระนี้จะเหือดแห้งไป เหลืออยู่แต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามทีเถิด

ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาด”

           เมื่อพญามารทราบปณิธานอันแน่วแน่ ก็ระดมพลเสนามารมาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ แต่พระองค์ไม่หวาดหวั่นประการใด เมื่อพญามารอ้างว่าบัลลังก์ที่พระองค์ประทับเป็นของตน โดยมีเหล่าเสนามารเป็นพยาน และท้าทายว่ามีใครที่เป็นพยานให้แก่พระองค์ได้บ้างว่าบัลลังก์นี้เป็นของพระองค์ พระสิทธัตถะจึงเหยียดนิ้วชี้ลงแผ่นดิน เพราะในการให้ทานในแต่ละครั้งพระองค์ทรงหลั่งทักษิโณทก ทันใดนั้นพระแม่ธรณีจึงมาเป็นพยาน และบีบมวยผมซึ่งชุ่มด้วยน้ำแล้วหลั่งไหลออกมาเป็นทะเลท่วมเหล่ามารจนพ่ายหมดสิ้น

บทวิเคราะห์พุทธประวัติตอนผจญมาร

      คำว่า “มาร” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุถึงความดีงาม ประกอบด้วย

 • กิเลสมาร ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นตัวขัดขวางความดีทั้งปวง
 • ขันธมาร ได้แก่ รูป เวทนา สังขาร สัญญา สังขาร เป็นความหลงในสภาพที่มีการปรุงแต่งขึ้น
 • อภิสังขารมาร หมายถึง มารที่ขัดขวางมิให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด เช่น การทำบุญแล้วยังยึดติดอยู่ในผลแห่งบุญนั้น
 • เทวปุตตมาร หมายถึง มารที่คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลให้ห่วงพะวงอยู่ในกามสุข จนไม่อาจเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้
 • มัจจุมาร หมายถึง มารคือ ความตาย เพราะความตายเป็นตัวการตัดโอกาสที่จะได้ทำความดีทั้งหลาย

 

ป้ายกำกับ:

 
YUTTASIN090

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา และอารธรรมสำคัญ

【 Atichit S. 】

✿ Living in Freedom & Crazy on ✿

HIENG 080

ณ สถานที่แห่งนี้ มีเรื่องราว พัฒนาการ การต่อสู้ และประชาธิปไตยในสยามประเทศ

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Khanaporn072

Korean civilization : อารยธรรมเกาหลี

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

hattaya099

สันติสุขคือ อะไร...................

PAOTHAI_benzene+++

OLYMPIC เกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

laddawan06510091

พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด

Supagid0098

ภูมิปัญญาวิวัฒธนานุสรณ์ ภัสตราภรณ์เอนกอมร เพริดพริริยะพัฒนากรสยามเมือง

withsara094

สังเวชณียสถาน ๔

nankvsmile

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโก

mt082

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

nistakuru 083 (AEC)

เรื่องน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่ีงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นความเข้าในเรื่อง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่