RSS

Category Archives: พุทธประวัติ ตอน แสดงธรรม

พุทธประวัติ ตอน แสดงธรรม

พุทธประวัติ ตอน แสดงธรรม

Image-09-1pw

        พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากนั้น พระองค์ทรงพักผ่อนเป็นเวลา 7 สัปดาห์ แล้วเสด็จออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 พระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงครั้งแรก เรียกว่า ปฐมเทศนา พระธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หลังจากฟังพระธรรมเทศนา โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวช นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก

 

บทวิเคราะห์พุทธประวัติตอนการแสดงธรรม

ในการเผยแผ่หลักธรรมตำสอนนั้น พระพุทธเจ้าทรงมีหลักการสอน ดังนี้

1. ทรงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ มีวิธีการสอนบุคคลตามระดับสติปัญญา โดยเปรียบเทียบเป็นดอกบัว 4 เหล่า ดังนี้

p33

 • ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม เพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็สามารถรู้และเข้าใจได้ทันที เปรียบดังดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำ
 • ผู้มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ต้องอธิบายขยายความจึงจะสามารถเข้าใจได้ เปรียบดังดอกบัวเสมอน้ำ
 • ผู้ที่พอจะแนะนำได้ คือ พอจะฝึกสอนอบรมให้รู้และเข้าใจได้ เปรียบดังดอกบัวที่ยังโพล่ไม่พ้นน้ำ
 • ผู้ด้อยปัญญา คือ สอนให้รู้ตัวอักษรหรือข้อความได้ แต่ไม่อาจเข้าใจความหมาย เปรียบดังดอกบัวที่จมอยู่ในโคลนตมใต้น้ำ

2. สอนโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่สอน

 • สอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก          
 • สอนด้วยวิธีการปฏิบัติ
 • สอนให้มีเหตุมีผล
 • สอนให้รู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิต
 • สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ทางสายกลาง

3. สอนโดยคำนึงถึงลักษณะการสอน

 • สอนโดยการยกตัวอย่างประกอบ
 • สอนโดยการสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง
 • สอนได้ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ แล้วปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้
 • สอนแบบรู้แจ้ง
 • สอนโดยใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล

       ด้วยวิธีการสอนดังกล่าวนี้ จึงทำให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไป และเป็นที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งพระพุทธองค์ยังทรงเป็นต้นแบบของครูผู้มีกลวิธีการสอนอันแยบคาย ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ:

 
YUTTASIN090

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา และอารธรรมสำคัญ

【 Atichit S. 】

✿ Living in Freedom & Crazy on ✿

HIENG 080

ณ สถานที่แห่งนี้ มีเรื่องราว พัฒนาการ การต่อสู้ และประชาธิปไตยในสยามประเทศ

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Khanaporn072

Korean civilization : อารยธรรมเกาหลี

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

hattaya099

สันติสุขคือ อะไร...................

PAOTHAI_benzene+++

OLYMPIC เกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

laddawan06510091

พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด

Supagid0098

ภูมิปัญญาวิวัฒธนานุสรณ์ ภัสตราภรณ์เอนกอมร เพริดพริริยะพัฒนากรสยามเมือง

withsara094

สังเวชณียสถาน ๔

nankvsmile

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโก

mt082

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

nistakuru 083 (AEC)

เรื่องน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่ีงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นความเข้าในเรื่อง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่