RSS

Category Archives: วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja)

tumma

       วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน – ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือ หลังจากตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน

      ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง และถูกเรียกว่า  จาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่

 1. เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย
 2. พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
 3. พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 4. วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์

โอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นการประมวลคำสอนหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์สาวกนำไปประพฤติปฏิบัติ และนำไปสั่งสองผู้อื่นในแนวทางเดียวกัน คือ

 • ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา               : ขันตี คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
 • นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา          : ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
 • น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี              : ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
 • สมโณ โหติ ปรํ วิเหธยนฺโต          : ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
 • สพฺพปาปสฺส อกรณํ                   : การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
 • กุสลสฺสุปสมฺปทา                      : การทำความดีให้ถึงพร้อม
 • สจิตฺต ปริโยทปนํ                      : การทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์
 • เอตํ พุทฺธานสาสนํ                     : นี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา
 • อนูปวาโท อนูปฆาโต                 : การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย
 • ปาติโมกฺเข จ สํวโร                   : การสำรวมในปาติโมกข์
 • มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ               : ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
 • ปนฺตญฺจ สยนาสนํ                     : การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด
 • อธิ จิตฺเต จ อาโยโค                  : ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
 • เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ                 : นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

            ข้อความในโอวาทปาฏิโมกข์ ที่อาจจะจำเพาะเจาะจงสำหรับนักบวชหรือบรรพชิต และบางข้อก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้ ทั้งบรรพชิตและผู้ครองเรือน อย่างไรก็ตาม ข้อความในโอวาทปาฏิโมกข์ก็ได้แสดงถึง จุดหมายสูงสุด แห่งพระพุทธศาสนา  คือ พระนิพพานดังนั้นพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จึงควรศึกษาพระโอวาทปาฏิโมกข์ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ตามฐานะและกำลังความสามารถของตน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง

         ในวันนี้พุทธศาสนิกชนก็จะไปประกอบศาสนกิจ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เช่นเดียวกับที่ประพฤติปฏิบัติในวันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา คือ นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปนมัสการปูชนียวัตถุที่สำคัญ อันได้แก่ พระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฏิมาเป็นต้น และฟังพระธรรมเทศนาการแสดงธรรมในวันนี้ จะแสดงธรรมในเรื่องพระโอวาทปาฏิโมกข์

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ธันวาคม 17, 2012 in วันมาฆบูชา

 

ป้ายกำกับ:

 
YUTTASIN090

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา และอารธรรมสำคัญ

【 Atichit S. 】

✿ Living in Freedom & Crazy on ✿

HIENG 080

ณ สถานที่แห่งนี้ มีเรื่องราว พัฒนาการ การต่อสู้ และประชาธิปไตยในสยามประเทศ

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Khanaporn072

Korean civilization : อารยธรรมเกาหลี

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

hattaya099

สันติสุขคือ อะไร...................

PAOTHAI_benzene+++

OLYMPIC เกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

laddawan06510091

พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด

Supagid0098

ภูมิปัญญาวิวัฒธนานุสรณ์ ภัสตราภรณ์เอนกอมร เพริดพริริยะพัฒนากรสยามเมือง

withsara094

สังเวชณียสถาน ๔

nankvsmile

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโก

mt082

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

nistakuru 083 (AEC)

เรื่องน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่ีงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นความเข้าในเรื่อง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่