RSS

บทสวดพุทธานุสสติ

บทสวดพุทธานุสสติ

 

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.

                      อิติปิโส ภะคะวา                                        เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

                      อะระหัง                                                    เป็นผู้ไกลจากกิเลส

                      สัมมาสัมพุทโธ                                          เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

                      วิชชาจะระณะสัมปันโน                              เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

                      สุคะโต                                                     เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

                      โลกะวิทู                                                   เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

                       อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ                  เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

                       สัตถา เทวะมะนุสสานัง                              เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

                       พุทโธ                                                     เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

                       ภะคะวาติ                                                เป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

Advertisements
 

ป้ายกำกับ:

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส

                        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต                     ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

                        อะระหะโต                                     ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

                        สัมมาสัมพุทธัสสะ                           ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ( 3 จบ )

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา             พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ                  ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมังนะมัสสามิ                                   ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ                                       ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

 

ป้ายกำกับ:

พุทธประวัติ ตอน แสดงธรรม

พุทธประวัติ ตอน แสดงธรรม

Image-09-1pw

        พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากนั้น พระองค์ทรงพักผ่อนเป็นเวลา 7 สัปดาห์ แล้วเสด็จออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 พระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงครั้งแรก เรียกว่า ปฐมเทศนา พระธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หลังจากฟังพระธรรมเทศนา โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวช นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก

 

บทวิเคราะห์พุทธประวัติตอนการแสดงธรรม

ในการเผยแผ่หลักธรรมตำสอนนั้น พระพุทธเจ้าทรงมีหลักการสอน ดังนี้

1. ทรงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ มีวิธีการสอนบุคคลตามระดับสติปัญญา โดยเปรียบเทียบเป็นดอกบัว 4 เหล่า ดังนี้

p33

 • ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม เพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็สามารถรู้และเข้าใจได้ทันที เปรียบดังดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำ
 • ผู้มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ต้องอธิบายขยายความจึงจะสามารถเข้าใจได้ เปรียบดังดอกบัวเสมอน้ำ
 • ผู้ที่พอจะแนะนำได้ คือ พอจะฝึกสอนอบรมให้รู้และเข้าใจได้ เปรียบดังดอกบัวที่ยังโพล่ไม่พ้นน้ำ
 • ผู้ด้อยปัญญา คือ สอนให้รู้ตัวอักษรหรือข้อความได้ แต่ไม่อาจเข้าใจความหมาย เปรียบดังดอกบัวที่จมอยู่ในโคลนตมใต้น้ำ

2. สอนโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่สอน

 • สอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก          
 • สอนด้วยวิธีการปฏิบัติ
 • สอนให้มีเหตุมีผล
 • สอนให้รู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิต
 • สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ทางสายกลาง

3. สอนโดยคำนึงถึงลักษณะการสอน

 • สอนโดยการยกตัวอย่างประกอบ
 • สอนโดยการสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง
 • สอนได้ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ แล้วปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้
 • สอนแบบรู้แจ้ง
 • สอนโดยใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล

       ด้วยวิธีการสอนดังกล่าวนี้ จึงทำให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไป และเป็นที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งพระพุทธองค์ยังทรงเป็นต้นแบบของครูผู้มีกลวิธีการสอนอันแยบคาย ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย

 

ป้ายกำกับ:

พุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้

พุทธประวัติ ตอน การตรัสรู้

p27

          หลังจากพญามารพ่ายแพ้ไปแล้ว พระสิทธัตถะก็ทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป จนบรรลุญาณทั้ง 3 ตามลำดับ คือ ในปฐมยาม ทรงบรรลุ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ความหยั่งรู้ในชาติภพก่อนๆ จุตูปปาตญาณ คือ ทรงรู้การเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในปัจฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ คือ ตรัสรู้อริยสัจ 4

 

บทวิเคราะห์พุทธประวัติตอนตรัสรู้

       พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และคำสั่งสอนนี้คือความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วพระองค์ได้นำมาเปิดเผย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่

 • ทุกข์ คือ ความทุกข์ สภาพที่บีบคั้น ขัดแย้ง ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
 • สมุทัย คือ สาเหตุของความทุกข์
 • นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ สภาวะหลุดพ้น
 • มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ ซึ่งก็คือการเดินทางสายกลาง
 

ป้ายกำกับ:

พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร

พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร

13653

          ในวันก่อนที่พระสิทธัตถะจะตรัสรู้ พระองค์ได้ประทับบนบัลลังก์หญ้าคา พร้อมได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่า

แม้เลือดและเนื้อในสรีระนี้จะเหือดแห้งไป เหลืออยู่แต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามทีเถิด

ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาด”

           เมื่อพญามารทราบปณิธานอันแน่วแน่ ก็ระดมพลเสนามารมาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ แต่พระองค์ไม่หวาดหวั่นประการใด เมื่อพญามารอ้างว่าบัลลังก์ที่พระองค์ประทับเป็นของตน โดยมีเหล่าเสนามารเป็นพยาน และท้าทายว่ามีใครที่เป็นพยานให้แก่พระองค์ได้บ้างว่าบัลลังก์นี้เป็นของพระองค์ พระสิทธัตถะจึงเหยียดนิ้วชี้ลงแผ่นดิน เพราะในการให้ทานในแต่ละครั้งพระองค์ทรงหลั่งทักษิโณทก ทันใดนั้นพระแม่ธรณีจึงมาเป็นพยาน และบีบมวยผมซึ่งชุ่มด้วยน้ำแล้วหลั่งไหลออกมาเป็นทะเลท่วมเหล่ามารจนพ่ายหมดสิ้น

บทวิเคราะห์พุทธประวัติตอนผจญมาร

      คำว่า “มาร” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุถึงความดีงาม ประกอบด้วย

 • กิเลสมาร ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นตัวขัดขวางความดีทั้งปวง
 • ขันธมาร ได้แก่ รูป เวทนา สังขาร สัญญา สังขาร เป็นความหลงในสภาพที่มีการปรุงแต่งขึ้น
 • อภิสังขารมาร หมายถึง มารที่ขัดขวางมิให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด เช่น การทำบุญแล้วยังยึดติดอยู่ในผลแห่งบุญนั้น
 • เทวปุตตมาร หมายถึง มารที่คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลให้ห่วงพะวงอยู่ในกามสุข จนไม่อาจเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้
 • มัจจุมาร หมายถึง มารคือ ความตาย เพราะความตายเป็นตัวการตัดโอกาสที่จะได้ทำความดีทั้งหลาย

 

ป้ายกำกับ:

วันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ

tesana

       วันธรรมสวนะ หรือเรียกอีอย่างว่า วันพระ คือ วันกำหนดประชุมฟังธรรม เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้วแต่ครั้ง พุทธกาล โดยถือว่า การฟังธรรมตามกาลที่กำหนดเป็นประจำไว้ ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาและสิริมงคลแก่ผู้ฟัง อย่างน้อยได้รับธรรมสวนานิสงส์อยู่เสมอ

ประวัติความเป็นมา

       ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า นักบวชศาสนาอื่น มีวันประชุมสนทนา เกี่ยวกับหลักธรรม คำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชน ในวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันธรรมสวนะ (ในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย)  วันพระ หรือวันธรรมสวนะนี้ พระพุทธเจ้าทรงปัญญัติไว้ 4 วันในเดือนหนึ่ง ๆ นับโดยจันทรคติ คือ

 1. วันขึ้น 8 ค่ำ
 2. วันขึ้น 15 ค่ำ
 3. วันแรม 8 ค่ำ
 4. วันแรม 15 ค่ำ (ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด)

         ทั้ง 4 วันนี้ จึงถือกันเป็นวันกำหนดประชุมฟังธรรมโดยปกติ และนิยมเป็นวันรักษาปกติอุโบสถ สำหรับฆราวาสผู้ต้องการอบรมกุศลอีกด้วย

Tht003

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ธันวาคม 18, 2012 in วันธรรมสวนะ

 

ป้ายกำกับ:

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

       วันอัฏมีบูชาตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เป็นวันที่รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า      3 ประการ คือ ความบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสของพระองค์ พระปัญญาในการตรัสรู้ของพระองค์ และ การแสดงธรรมคำสอนแก่ชาวโลก สิ่งที่เป็นมรดกจากพระพุทธเจ้า คือ พระบรมสารีริกธาตุ

        วันอัฏฐมีบูชา ยังเป็นการเตือนสติให้ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท และให้เจ้าใจถึงความจริงทั้งหลายตามกฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และดับไป

 
 

ป้ายกำกับ:

 
YUTTASIN090

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา และอารธรรมสำคัญ

【 Atichit S. 】

✿ Living in Freedom & Crazy on ✿

HIENG 080

ณ สถานที่แห่งนี้ มีเรื่องราว พัฒนาการ การต่อสู้ และประชาธิปไตยในสยามประเทศ

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Khanaporn072

Korean civilization : อารยธรรมเกาหลี

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

hattaya099

สันติสุขคือ อะไร...................

PAOTHAI_benzene+++

OLYMPIC เกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

laddawan06510091

พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด

Supagid0098

ภูมิปัญญาวิวัฒธนานุสรณ์ ภัสตราภรณ์เอนกอมร เพริดพริริยะพัฒนากรสยามเมือง

withsara094

สังเวชณียสถาน ๔

nankvsmile

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโก

mt082

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

nistakuru 083 (AEC)

เรื่องน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่ีงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นความเข้าในเรื่อง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่